ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองหุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมลงลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และลงท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ยาแนวท่อ จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนางหนู วินทะไชย ถึงบ้าน นายทองมา บุตรสาลี บ้านหนองหุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button