ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร พร้อมลงยางแอสฟัลท์สำเร็จรูปจุดสิ้นสุด (ตามแบบอบต.กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากหน้าบ้านนางอุไรวรรณ จันโทภาส ถึงบ้านนายสุเมธ ขัตฤกษ์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button