ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (รางยู) แบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ 12 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนางหนูเล็ก เวียงผดุง ถึงบ้านนายสวาสดิ์ ขัตฤกษ์ บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ 12 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button