ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสวนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ เครื่อง

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button