ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ จํานวน ๑ อัตรา สําหรับสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลขอนแก่น อาํ เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button