ข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อยู่ในเขตตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประมาณ ๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๕ มีพื้นที่ประมาณ ๒๗ ตารางกิโลเมตรหรือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๖,๙๔๓ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดงลาน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสะอาดสมบรูณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลรอบเมืองและดงลาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเมืองเปลือย ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลขอนแก่น มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับที่ลุ่ม การใช้ประโยชน์จากที่ดินของประชากรในตำบล ร้อยละ ๘๐ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่น ทำนาและปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

๑.๔ ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายพื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองดุม หนองแคน หนองขอนแก่น หนองแวง หนองเค็ง หนองอาง และหนองล้ำ

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน (ดอนปู่ตา)
ด้านการเมืองการปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง
ตำบลขอนแก่นประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน

๒.๒ การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ ๒ คน ๑๔ หมู่บ้าน รวมเป็น ๒๘ คน

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ตำบลขอนแก่นมีเขตการปกครองทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากร ทั้งหมด ๗,๓๑๑ คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๓๓๖ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ. มกราคม ๒๕๖๐ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด)

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ขนาดพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
บ้านป่าบาก ๗๔๘ ๑๙๔ ๒๓๙ ๔๓๓ ๒๑๖
บ้านขอนแก่นใต้ ๙๙๗ ๑๖๕ ๑๙๘ ๓๖๓ ๑๔๒
บ้านขอนแก่นเหนือ ๑,๔๙๘ ๔๔๔ ๔๓๐ ๘๗๔ ๒๓๖
บ้านหนองพุก ๘๓๑ ๑๓๓ ๑๔๒ ๒๗๕ ๙๒
บ้านตับเต่า ๙๙๙ ๑๖๗ ๒๐๗ ๓๗๔ ๑๐๗
บ้านโนนสะอาด ๑,๕๓๖ ๓๖๓ ๓๖๕ ๗๒๘ ๒๕๗
บ้านแคนเหนือ ๒,๐๒๖ ๒๘๗ ๓๐๕ ๕๙๒ ๑๙๓
บ้านแคนใต้ ๑,๑๖๕ ๒๗๘ ๒๙๒ ๕๗๐ ๑๘๐
บ้านป่ายาง ๒,๓๓๘ ๔๐๑ ๔๑๓ ๘๑๔ ๒๓๓
๑๐ บ้านหนองหุ่ง ๗๔๐ ๑๖๙ ๑๙๐ ๓๕๙ ๑๐๖
๑๑ บ้านขอนแก่นกลาง ๑,๐๐๑ ๒๐๒ ๒๓๑ ๔๓๓ ๑๓๖
๑๒ บ้านหนองคูขาด ๗๓๙ ๑๑๐ ๑๒๑ ๒๓๑ ๘๘
๑๓ บ้านขอนแก่น ๑,๑๗๖ ๒๙๔ ๓๒๗ ๖๒๑ ๒๐๑
๑๔ บ้านแคน ๑,๑๔๙ ๓๐๔ ๓๔๐ ๖๔๔ ๑๗๙
รวม ๑๖,๙๔๓ ๓,๕๑๑ ๓,๘๐๐ ๒,๓๖๖

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ๓๕ – ๕๕ ปี

๔.๑ การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่
๑.โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี จำนวนนักเรียนประมาณ ๖๐ คน ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายธีรัตน์ คำยิ่ง ที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านบ้านแคนใต้ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ๔๕๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๔๓-๕๔๕๘๓๑

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ๑ แห่ง ได้แก่
๑.โรงเรียนบ้านขอนแก่นนิกรราษฎร์ศรัทธาคาร จำนวนนักเรียนประมาณ ๖๘ คน (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น ที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ บ้านบ้านตับเต่า ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ๔๕๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๔๓-๕๒๕๒๔๐

โรงเรียนอาชีวศึกษา ๑ แห่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการพลาญชัยร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการวิทยาลัย ชื่อ นายตะวัน ดอกบัว
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านป่าบาก – เหล่าเรือ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ๔๕๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๔๓-๕๒๕๑๖๓ โทรสาร : ๐๔๓-๕๑๑๖๗๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๑ แห่ง ได้แก่
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น จำนวนนักเรียนประมาณ ๑๐๒ คน
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ๔๕๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๔๓-๕๒๕๓๕๓

ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ตำบลขอนแก่น) ๑ แห่ง
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านป่าบาก – เหล่าเรือ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ๔๕๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๔๓-๕๒๕๓๕๓

๔.๒ สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแก่น ๑ แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๑๔ แห่ง

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๑๔ แห่ง
สถาบันและองค์กรศาสนา
– วัด / สำนักสงฆ์ ๑๕ แห่ง
– มัสยิด – แห่ง
– ศาลเจ้า – แห่ง
– โบสถ์ – แห่ง

สาธารณสุข
– ศุนย์ ศสมช. ๑๔ แห่ง
– โรงพยาบาลของรัฐ ๑ แห่ง
– สถานีอนามัย – แห่ง
– สถานพยาบาลเอกชน – แห่ง
– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน – แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑. สถานีตำรวจชุมชน จำนวน ๑ แห่ง
๒. หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพตำบลขอนแก่น) ๑ แห่ง

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

หมู่ที่

จำนวน สายทางรวม (สาย) ถนนลาดยาง แอสฟัลส์ (สาย) ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สาย) ถนนลูกรัง (สาย)

ทางลำลอง (สาย)

๑๕
๑๔
๑๐
๑๙ ๑๓
๑๐
๑๑ ๑๐
๑๒
๑๓
๑๔ ๑๑
รวม ๑๔๓ ๑๐ ๙๖ ๓๗  
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล
ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น

๕.๒ การไฟฟ้า มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน ๒,๓๖๖ ครัวเรือน

๕.๓ การประปา มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๑๔

๕.๔ โทรศัพท์ ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร

๖.๑ การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ และรับจ้าง

๖.๒ การประมง
ตำบลขอนแก่น มีการประมง คือ การเลี้ยงปลาในบ่อกระชัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ บ้านแคนใต้ ตำบล ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

๖.๓ การปศุสัตว์
ตำบลขอนแก่น มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

๖.๔ การบริการ
๑. มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ตำบลขอนแก่นทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน
๒. มีโรงแรมในพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง
๓. มีรีสอร์ท ในพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง
๔. สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค ๔ ระบบเอฟเอ็ม ๑ แห่ง
๕. สถานีวิทยุชุมชน ประเภทธุรกิจ ระบบเอฟเอ็ม ๓ แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว
วัดขอนแก่นใต้หมู่ที่ ๑๓
วัดป่าช้าสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๙

๖.๖ อุตสาหกรรม/การพาณิชย์
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ ๑๘ แห่ง
๑. โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว เจ้าของ นายสุรารักษ์ ศรีวรารักษ์ ที่อยู่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. โรงงานศรีครินทร์ลวดตาข่าย เจ้าของ นายเจิมศักดิ์ บุญเที่ยง ที่อยู่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. โรงงานตุ๊กตา เจ้าของนางสุกานด้า จันทร์มหา ที่อยู่ ๗๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๔. ร้านสินสมบูรณ์ เจ้าของนางรุ่งนภา ศรีสุราษฏร์ ที่อยู่ ๒๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๕. โรงงานไม้แปรรูป เจ้าของนางทัศวรรณ ปุริโส ที่อยู่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๖. โรงงานชาวเกษตร ที่อยู่ ๖๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๗. โรงงานเศษผ้า เจ้าของร้าน นายองค์การ เพ็งวิภาศ ที่อยู่ ๑๘๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๘. โรงงานน้ำดื่มธาราเรือนแก้ว เจ้าของร้าน นายสุทิน แก้วขอนแก่น ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๙. เรืองกิจขนส่ง เจ้าของนายเรืองเดช รัตนโภคาสถิต ที่อยู่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐. โรงสีข้าว หมู่ที่ ๓ เจ้าของ นางหนูจวน จันทคาม ที่อยู่ ๑๕๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑. โรงสีข้าว หมู่ที่ ๕ เจ้าของ นายประเสริฐ ธาตคำภู ที่อยู่ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒. โรงสีข้าว หมู่ที่ ๗ เจ้าของ นางเธอ นาดี ที่อยู่ ๓๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๓. โรงสีข้าว หมู่ที่ ๗ เจ้าของ นาทองสุข จันทร์เสถียร ที่อยู่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๔. โรงสีข้าว หมู่ที่ ๗ เจ้าของ นายอินทร์ แก้วขอนแก่น ที่อยู่ ๓๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๕. โรงสีข้าว หมู่ที่ ๙ เจ้าของ นายชาย อนุนิวัตน์ ที่อยู่ ๒๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๖. โรงสีข้าว หมู่ที่ ๙ เจ้าของ นายเสถียร แก้วขอนแก่น ที่อยู่ ๒๔/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๗. โรงสีข้าว หมู่ที่ ๑๑ เจ้าของ นายธงชัย บัวหลวง ที่อยู่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๘. โรงสีข้าว หมู่ที่ ๒ เจ้าของ นางวันวิสา เปรมสิงห์ ที่อยู่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

๖.๗ กลุ่มอาชีพ
– กองทุนร้านค้า จำนวน ๔ กลุ่ม
– กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน ๔ กลุ่ม
– กลุ่มผลิตไข่เค็มใบเตย จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริมสวย จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มเลี้ยงสุกร จำนวน ๓ กลุ่ม
– กลุ่มแปรรูปอาหารจากผลผลิตฯ จำนวน ๓ กลุ่ม
– กลุ่มทอผ้าไหม จำนวน ๓ กลุ่ม
– กลุ่มเลี้ยงโค จำนวน ๗ กลุ่ม
– กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มกองทุนปุ๋ย จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มขายอาหาร จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตกะลา จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากภูมิปัญญา จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มเลี้ยงกบ จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มปลูกเห็ดขอนขาว-นางฟ้า จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มดอกพุทธชาววัง จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มขยะรีไซเคิล จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวและถั่วฝักยาว จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มฉางข้าวกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มทำขนมปังปอนด์ จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มจิ้งหรีดทอง จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มเยาวชน (พัฒนารายได้) จำนวน ๑ กลุ่ม
– กลุ่มทอเสื่อจากต้นกก จำนวน ๑ กลุ่ม

๖.๘ แรงงาน
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ
ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ และรับจ้าง

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน มีจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ขนาดพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
บ้านป่าบาก ๗๔๘ ๑๙๗ ๒๓๑ ๔๒๘ ๒๑๒
บ้านขอนแก่นใต้ ๙๙๗ ๑๖๗ ๒๐๐ ๓๖๗ ๑๔๐
บ้านขอนแก่นเหนือ ๑,๔๙๘ ๔๔๑ ๔๒๓ ๘๖๔ ๒๓๑
บ้านหนองพุก ๘๓๑ ๑๓๖ ๑๔๓ ๒๗๙ ๙๑
บ้านตับเต่า ๙๙๙ ๑๗๐ ๒๐๔ ๓๗๔ ๑๐๗
บ้านโนนสะอาด ๑,๕๓๖ ๓๖๔ ๓๖๕ ๗๒๙ ๒๕๒
บ้านแคนเหนือ ๒,๐๒๖ ๒๘๖ ๓๐๕ ๕๙๑ ๑๙๒
บ้านแคนใต้ ๑,๑๖๕ ๒๗๙ ๒๙๖ ๕๗๕ ๑๗๕
บ้านป่ายาง ๒,๓๓๘ ๔๐๗ ๔๒๐ ๘๒๗ ๒๓๑
๑๐ บ้านหนองหุ่ง ๗๔๐ ๑๗๓ ๑๘๑ ๓๕๔ ๑๐๕
๑๑ บ้านขอนแก่นกลาง ๑,๐๐๑ ๒๐๗ ๒๓๓ ๔๔๐ ๑๓๖
๑๒ บ้านหนองคูขาด ๗๓๙ ๑๐๙ ๑๒๐ ๒๒๙ ๘๕
๑๓ บ้านขอนแก่น ๑,๑๗๖ ๒๙๒ ๓๓๔ ๖๒๖ ๒๐๐
๑๔ บ้านแคน ๑,๑๔๙ ๓๐๔ ๓๓๒ ๖๓๖ ๑๗๖
รวม ๑๖,๙๔๓ ๓,๕๓๒ ๓,๗๘๗ ๗,๓๑๙ ,๓๓๓

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ และรับจ้าง

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองดุม หนองแคน หนองขอนแก่น หนองแวง หนองเค็ง หนองอาง และหนองล้ำ

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๑๔

๘.๑ การนับถือศาสนา ประชาชน หมู่ที่ ๑-๑๔ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
วัด มีจำนวน ๑๒ วัด ได้แก่
๑. วัดบ้านป่าบาก ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าบาก
๒. วัดป่ามหาราช ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านขอนแก่นใต้
๓. วัดบ้านขอนแก่นเหนือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านขอนแก่นเหนือ
๔. วัดบ้านหนองพุก ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพุก
๕. วัดบ้านโนนสะอาด ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสะอาด
๖. วัดบ้านแคนเหนือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ บ้านแคนเหนือ
๗. วัดบ้านแคนใต้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ บ้านแคนใต้
๘. วัดบ้านป่ายาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๙ บ้านป่ายาง
๙. วัดป่าสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๙ บ้านป่ายาง
๑๐. วัดบ้านหนองหุ่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหุ่ง
๑๑. วัดบ้านหนองคูขาด ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองคูขาด
๑๒. วัดบ้านขอนแก่นใต้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านขอนแก่นใต้

สำนักสงฆ์ ๓ แห่ง ได้แก่
๑. สำนักสงฆ์บ้านตับเต่า ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านตับเต่า
๒. สำนักสงฆ์บ้านแคน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านแคน
๓. สำนักสงฆ์ดอนปู่ตา ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ บ้านแคนใต้

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี ช่วงเดือนมีนาคม งานบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภาษาถิ่น คือ ภาษาอีสาน

๙.๑ น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย , ลำน้ำ ๒ สาย
บึง , หนองน้ำ ๗ แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ระบบประปาหมูบ้าน ๓๕ แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน ๑๔ แห่ง

๙.๒ ป่าไม้
ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เหลือน้อยมากส่วนมากต้นไม้ที่ยังคงเหลืออยู่จะเป็นต้นไม้ที่เกษตรกรรมปลูกขึ้นตามที่ดินของตนและภายในหมู่บ้าน ซึ่งต้นไม้ส่วนมากถูกตัดนำไปแปรรูปสร้างที่อยู่อาศัยและบุกรุกใช้เป็นที่ดินทำกิน

Back to top button