คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 336 KB61
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน38 KB60
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน39 KB54
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล39 KB79
คำร้องทั่วไป กรณีผู้ร้องทุกข์แจ้งที่งานป้องกันฯ และในความรับผิดชอบของงานสาธารณภัย39 KB51
ตัวอย่างใบขอใช้สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น40 KB69
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการการขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล42 KB62
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการ42 KB71
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน42 KB67
หนังสือขอยืมวัสดุครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น43 KB1482
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์46 KB61
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน46 KB66
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน47 KB66
ตัวอย่างฟอร์ม ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ49 KB59
บันทึกตรวจตรา/ตรวจต่ออายุ สถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง53 KB66
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ60 KB60
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน68 KB67
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการยื่นใบคำขอใช้สนามกีฬา69 KB81
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร69 KB56
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการด้านป้องกันงานด้านสาธารณภัย71 KB60
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการช่วยเหลือระงับเหตุด้านสาธารณภัย86 KB68
ใบสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น97 KB56
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์220 KB65
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับชำระภาษีป้าย232 KB73
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่250 KB73
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก290 KB72
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน308 KB62
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว315 KB59
ตัวอย่างใบอนุญาตกรรมธุรกิจพลังงาน ประกอบกิจการควมคุมประเภทที่ 3321 KB279
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ)357 KB55
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ390 KB62
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ439 KB70
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน485 KB77
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์609 KB78
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์736 KB67
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์736 KB67
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว)786 KB59
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MB84
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.9 MB71
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.2 MB76

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า

Back to top button