นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับราษฎรในตำบลขอนแก่น
๓. นโยบายในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้มีความสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อชุมชนเพื่อความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงานในพื้นที่ ปัจจุบันการจัดทำแผนพัฒนาตำบลไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะปานกลางหรือแผนระยะยาว นอกจากจะยึดตามกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึง คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาตำบลมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และผู้นำท้องถิ่นในชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตำบล โดยกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภายในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

Back to top button