ผลการดำเนินงาน

จากกรอบวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้าน ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยึดหลักปรัชญา “ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ”
๒. ด้านเศรษฐกิจ ยึดหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา “ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
๓. ด้านสังคม ยึดหลักปรัชญา “ประชาคมเข้มแข็ง เอื้ออาทรต่อกัน พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้”
๔. ด้านการเมือง การบริหาร ยึดหลักปรัชญา “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ก้าวหน้าในเทคโนโลยี ร่วมสร้างประชาธิปไตย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม”

ทั้งนี้เพื่อให้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นสัมฤทธิ์ผล จึงกำหนด ภารกิจ ที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ดังนี้
๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการทำงานของท้องถิ่น
๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการเพื่อประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
ภารกิจหลักทั้ง ๖ ประการ ที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ
๑. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง
๒. ให้ประชาชนดำเนินชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และเอื้ออาทรต่อกัน
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตมีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีถ้วนหน้า และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนปลอดภัยจากยาเสพติด
๔. ดำเนินการให้เด็ก และคนชรา มีโอกาสทางสังคมที่ดี
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามวิถีทางประชาธิปไตย
๖. จัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Back to top button