วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
ประชาชนผาสุก ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข
เต็มใจบริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ
๑. ประชาชนมีความเป็นอยู่ ตามความเหมาะสมโดยมีรากฐานมาจากแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๒. ประชาชนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดี มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรม
๓. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำและสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
๔. จัดให้มีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอเพื่อการเกษตร
๕. ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านการเมือง ข้อมูลข่าวสารการปกครอง
๖. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๗. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
๘. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
๑๐. ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๑. ในพื้นที่ส่งเสริมการเพราะปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา นำพาวัฒนธรรม
เลิศล้ำขนมแซนวิส ยาเตอร์กรีสสร้างรายได้ มากมายช่างฝีมือ
ขึ้นชื่อประชาธิปไตย น้ำไหลไฟสว่างหนทางดี คุณภาพชีวีปลอดโรคา”

คำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกตุบุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคลงามน่ายลบึงพลาญชัยเขต
กว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

Back to top button