โครงสร้างบุคลากร

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายอมร  พันโน
นางวุฒิพงษ์  วาพันสุ
นางแสงจันทร์  ภาคมฤค
นายอุไร โสดาบัน
นางสุชาดา พรมเกตุ
นางบุษบา คุงดิน
นายทองคูณ จุรุฑา
นายแดง สุขรัตน์
นายต่อศักดิ์ นวลนุกูล
นางละมุล  ธาตุคำภู
นายณรงค์ศักดิ์  คำภักดี
นายสอน สุภาพ
นายสุรชัย เพ็งวิภาศ
นายเวช บุญเกษม
นายบัณฑิต สังฆะมณี
นายบุญมี ปัจจัยโค
นายเดชา วารสนาม
นายเนาวภัย ภาคมฤค
นายอดิศักดิ์ อรรคมูล
นายสาคร  นวนนุกุล
นายสุระชัย  คำสวัสดิ์นายไฉน  เปี่ยมโนรี
นางสมร จันทร์เสถียร
นางปราณี  แก้วขอนแก่น
นายบุญ สมพันธ์
นางสาวกวิตา เครือแวงมล
นางสาวสุดาภรณ์ ศรีราชา
นายบุญรัง คณาศรี
นายไพรัตน์ ผดุงกิจ
นายประสงค์ ลุนนี
นายจำรัส ทุมสิทธิ์
นายสมเดช ภูศรีดิน
นางจินตนา ขจรพบ
นางสมบูรณ์ ชุมชิต
นางปรางค์ ปิสายะตัง
นายวิชิต ตรีพงษ์
นายเจริญ  ผดุงกิจ
นายสมชาย  สุระสิงห์
นางสาวยุวธิดา สุขเจริญ
สารวัตรกำนัน
สารวัตรกำนัน
นางสาวอรวรรณ  อุ่นเจริญ แพทย์ประจำตำบล

ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ (รักษาการ กำนัน)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๑๐
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
สารวัตรกำนัน
สารวัตรกำนัน
แพทย์ประจำตำบล

ทำเนียบกำนันตำบลขอนแก่น
นายโส รักษ์สัตย์
นายใบ จ้อยนุแสง
นายเฟี้ย สังฆะมณี
นายถึก ภาคมฤค
นายยาว ชุมชิต
นายตา อุดมถิ่น
นายลอง แก้วขอนแก่น
นายเฉวียง ลาวัลย์
นายบุญจันทร์ สังฆะมณี
นายหนูภาพ กิจพฤษ์
นายสุชาติ ผดุงกิจ
นายสินธรรม ภาคมฤค  นายสุรชัย   ด่านวันดี

Back to top button