คู่มือประชาชน

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 336 KB78
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน38 KB76
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน39 KB77
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล39 KB96
คำร้องทั่วไป กรณีผู้ร้องทุกข์แจ้งที่งานป้องกันฯ และในความรับผิดชอบของงานสาธารณภัย39 KB67
ตัวอย่างใบขอใช้สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น40 KB83
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการการขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล42 KB80
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการ42 KB87
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน42 KB96
หนังสือขอยืมวัสดุครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น43 KB1508
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์46 KB75
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน46 KB79
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน47 KB85
ตัวอย่างฟอร์ม ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ49 KB81
บันทึกตรวจตรา/ตรวจต่ออายุ สถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง53 KB91
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ60 KB76
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน68 KB82
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการยื่นใบคำขอใช้สนามกีฬา69 KB92
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร69 KB67
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการด้านป้องกันงานด้านสาธารณภัย71 KB76
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการช่วยเหลือระงับเหตุด้านสาธารณภัย86 KB81
ใบสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น97 KB75
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์220 KB81
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับชำระภาษีป้าย232 KB87
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่250 KB90
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก290 KB90
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน308 KB91
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว315 KB73
ตัวอย่างใบอนุญาตกรรมธุรกิจพลังงาน ประกอบกิจการควมคุมประเภทที่ 3321 KB291
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ)357 KB70
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ390 KB85
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ439 KB89
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน485 KB90
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์609 KB97
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์736 KB77
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์736 KB81
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว)786 KB75
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MB101
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.9 MB132
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.2 MB90
** ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า