ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายสินธรรม ภาคมฤกษ์
นางสมหมาย ชัยศรี
นายอุดร สังฆะมณี
นายอุไร โสดาบัน
นางสุชาดา พรมเกตุ
นางบุษบา คุงดิน
นายทองคูณ จุรุฑา
นายแดง สุขรัตน์
นายต่อศักดิ์ นวลนุกูล
นายบุญพิน คณาศรี
นายสมพงษ์ วรสนาม
นายสอน สุภาพ
นายสุรชัย เพ็งวิภาศ
นายเวช บุญเกษม
นางศิริพรรณ พิชิตชัยศัตรู
นายบุญมี ปัจจัยโค
นายเดชา วารสนาม
นายเนาวภัย ภาคมฤค
นายไกร ศรีมงคล
นายอดิศักดิ์ อรรคมูล
นายสำเนียง ช่อรัก
นายสุระชัย ด่านวันดี
นายบุญเหวด เพ็งวิภาศ
นางเยือนแข ไกรษี
นายสมพงษ์ ภาคมฤค
นายชูศักดิ์ ภาคคำภู
นายบุญรัตน์ ภาคมฤค
นายนภดล จอมคำสิงห์
นายบุญ สมพันธ์
นางดาวเรือง อุ่นเจริญ
นายบุญรัง คณาศรี
นายไพรัตน์ ผดุงกิจ
นายประสงค์ ลุนนี
นายจำรัส ทุมสิทธิ์
นายสมเดช ภูศรีดิน
นางจินตนา ขจรพบ
นางสมบูรณ์ ชุมชิต
นางปรางค์ ปิสายะตัง
นายวิชิต ตรีพงษ์
นายบุญมี เสลามาตย์
นางสมเพศ พลสุวรรณ
นายจรูณ เสนาภักดิ์
นายล้อม ศิรินาโพธิ์ สารวัตรกำนัน
นายเจริญ ผดุงกิจ สารวัตรกำนัน
นางเข็มพร อุ่นยะนาม แพทย์ประจำตำบล

ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ (กำนันตำบลขอนแก่น)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๑๐
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
สารวัตรกำนัน
สารวัตรกำนัน
แพทย์ประจำตำบล

ทำเนียบกำนันตำบลขอนแก่น
นายโส รักษ์สัตย์
นายใบ จ้อยนุแสง
นายเฟี้ย สังฆะมณี
นายถึก ภาคมฤค
นายยาว ชุมชิต
นายตา อุดมถิ่น
นายลอง แก้วขอนแก่น
นายเฉวียง ลาวัลย์
นายบุญจันทร์ สังฆะมณี
นายหนูภาพ กิจพฤษ์
นายสุชาติ ผดุงกิจ
นายสินธรรม ภาคมฤค

Back to top button
Close
Close