คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 336 KB49
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน38 KB48
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน39 KB43
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล39 KB56
คำร้องทั่วไป กรณีผู้ร้องทุกข์แจ้งที่งานป้องกันฯ และในความรับผิดชอบของงานสาธารณภัย39 KB43
ตัวอย่างใบขอใช้สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น40 KB59
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการการขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล42 KB48
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการ42 KB59
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน42 KB56
หนังสือขอยืมวัสดุครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น43 KB1425
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์46 KB47
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน46 KB52
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน47 KB56
ตัวอย่างฟอร์ม ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ49 KB48
บันทึกตรวจตรา/ตรวจต่ออายุ สถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง53 KB54
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ60 KB50
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน68 KB54
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการยื่นใบคำขอใช้สนามกีฬา69 KB66
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร69 KB43
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการด้านป้องกันงานด้านสาธารณภัย71 KB49
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการช่วยเหลือระงับเหตุด้านสาธารณภัย86 KB57
ใบสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น97 KB48
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์220 KB54
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับชำระภาษีป้าย232 KB58
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่250 KB62
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก290 KB60
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน308 KB50
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว315 KB46
ตัวอย่างใบอนุญาตกรรมธุรกิจพลังงาน ประกอบกิจการควมคุมประเภทที่ 3321 KB270
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ)357 KB47
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ390 KB53
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ439 KB55
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน485 KB64
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์609 KB67
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์736 KB52
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์736 KB54
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว)786 KB50
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MB74
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.9 MB64
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.2 MB63

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า

Back to top button