คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 336 KB40
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน38 KB39
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน39 KB35
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล39 KB39
คำร้องทั่วไป กรณีผู้ร้องทุกข์แจ้งที่งานป้องกันฯ และในความรับผิดชอบของงานสาธารณภัย39 KB36
ตัวอย่างใบขอใช้สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น40 KB49
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการการขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล42 KB33
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการ42 KB50
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน42 KB48
หนังสือขอยืมวัสดุครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น43 KB758
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์46 KB39
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน46 KB35
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน47 KB49
ตัวอย่างฟอร์ม ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ49 KB40
บันทึกตรวจตรา/ตรวจต่ออายุ สถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง53 KB48
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ60 KB41
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน68 KB45
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการยื่นใบคำขอใช้สนามกีฬา69 KB43
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร69 KB36
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการด้านป้องกันงานด้านสาธารณภัย71 KB44
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการช่วยเหลือระงับเหตุด้านสาธารณภัย86 KB49
ใบสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น97 KB41
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์220 KB37
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับชำระภาษีป้าย232 KB35
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่250 KB42
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก290 KB48
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน308 KB43
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว315 KB40
ตัวอย่างใบอนุญาตกรรมธุรกิจพลังงาน ประกอบกิจการควมคุมประเภทที่ 3321 KB175
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ)357 KB40
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ390 KB39
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ439 KB37
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน485 KB41
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์609 KB45
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์736 KB42
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์736 KB32
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว)786 KB40
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MB60
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.9 MB53
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.2 MB55

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า

Back to top button
Close
Close