คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 336 KB45
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน38 KB45
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน39 KB40
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล39 KB43
คำร้องทั่วไป กรณีผู้ร้องทุกข์แจ้งที่งานป้องกันฯ และในความรับผิดชอบของงานสาธารณภัย39 KB41
ตัวอย่างใบขอใช้สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น40 KB56
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการการขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล42 KB37
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการ42 KB58
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน42 KB54
หนังสือขอยืมวัสดุครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น43 KB1139
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์46 KB43
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน46 KB38
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน47 KB53
ตัวอย่างฟอร์ม ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ49 KB45
บันทึกตรวจตรา/ตรวจต่ออายุ สถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง53 KB51
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ60 KB47
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน68 KB51
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการยื่นใบคำขอใช้สนามกีฬา69 KB52
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร69 KB40
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการด้านป้องกันงานด้านสาธารณภัย71 KB49
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการช่วยเหลือระงับเหตุด้านสาธารณภัย86 KB54
ใบสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น97 KB46
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์220 KB43
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับชำระภาษีป้าย232 KB41
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่250 KB47
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก290 KB53
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน308 KB46
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว315 KB43
ตัวอย่างใบอนุญาตกรรมธุรกิจพลังงาน ประกอบกิจการควมคุมประเภทที่ 3321 KB222
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ)357 KB44
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ390 KB48
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ439 KB41
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน485 KB47
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์609 KB51
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์736 KB47
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์736 KB39
คู่มือสำหรับประชาชน งานให้บริการขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว)786 KB45
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MB67
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.9 MB58
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.2 MB60

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า

Back to top button
Close
Close