ข่าวด่วน

คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
10241 KiB30
10335 KiB28
10452 KiB32
105-106314 KiB108
10736 KiB20
10837 KiB29
10941 KiB29
11038 KiB21
11167 KiB30
112-11495 KiB31
11567 KiB29
11639 KiB32
117-120381 KiB21
121-124381 KiB20
125-126381 KiB28
47-52768 KiB21
53-57348 KiB25
58-5984 KiB37
6045 KiB23
6170 KiB30
6238 KiB23
63-69429 KiB29
7058 KiB24
7148 KiB24
72-76244 KiB26
77-84214 KiB26
85-89226 KiB21
90-96474 KiB24
9741 KiB21
9842 KiB112
99-10038 KiB27
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.1 MiB35
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน300 KiB27
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.8 MiB36
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว308 KiB30
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MiB38
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร68 KiB21
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์595 KiB30
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก283 KiB29
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB27
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB19
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน46 KiB30
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์45 KiB25

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า


© Copyright 2017, All Rights Reserved : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด