Front Board www.emsien3.com/челни-дъски by EMSIEN-3
ข่าวด่วน

คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
10241 KiB5
10335 KiB3
10452 KiB5
105-106314 KiB6
10736 KiB3
10837 KiB4
10941 KiB3
11038 KiB3
11167 KiB3
112-11495 KiB6
11567 KiB3
11639 KiB3
117-120381 KiB4
121-124381 KiB3
125-126381 KiB3
47-52768 KiB1
53-57348 KiB3
58-5984 KiB1
6045 KiB3
6170 KiB3
6238 KiB3
63-69429 KiB4
7058 KiB3
7148 KiB3
72-76244 KiB2
77-84214 KiB4
85-89226 KiB5
90-96474 KiB3
9741 KiB2
9842 KiB4
99-10038 KiB3
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.1 MiB1
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน300 KiB3
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.8 MiB2
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว308 KiB4
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MiB4
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร68 KiB2
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์595 KiB7
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก283 KiB4
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB3
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB2
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน46 KiB3
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์45 KiB4

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า


© Copyright 2017, All Rights Reserved : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด