ข่าวด่วน

คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
10241 KiB19
10335 KiB22
10452 KiB24
105-106314 KiB81
10736 KiB14
10837 KiB22
10941 KiB18
11038 KiB13
11167 KiB24
112-11495 KiB24
11567 KiB21
11639 KiB24
117-120381 KiB18
121-124381 KiB13
125-126381 KiB20
47-52768 KiB16
53-57348 KiB18
58-5984 KiB26
6045 KiB14
6170 KiB19
6238 KiB13
63-69429 KiB21
7058 KiB14
7148 KiB17
72-76244 KiB16
77-84214 KiB20
85-89226 KiB16
90-96474 KiB19
9741 KiB15
9842 KiB56
99-10038 KiB19
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.1 MiB25
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน300 KiB16
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.8 MiB26
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว308 KiB22
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MiB29
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร68 KiB15
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์595 KiB21
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก283 KiB17
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB20
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB13
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน46 KiB19
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์45 KiB17

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า


© Copyright 2017, All Rights Reserved : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด