ข่าวด่วน

คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
10241 KiB25
10335 KiB25
10452 KiB27
105-106314 KiB90
10736 KiB17
10837 KiB24
10941 KiB21
11038 KiB16
11167 KiB27
112-11495 KiB27
11567 KiB24
11639 KiB26
117-120381 KiB20
121-124381 KiB15
125-126381 KiB24
47-52768 KiB17
53-57348 KiB21
58-5984 KiB31
6045 KiB17
6170 KiB22
6238 KiB16
63-69429 KiB25
7058 KiB18
7148 KiB20
72-76244 KiB19
77-84214 KiB23
85-89226 KiB17
90-96474 KiB21
9741 KiB17
9842 KiB68
99-10038 KiB23
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.1 MiB29
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน300 KiB19
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.8 MiB29
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว308 KiB25
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MiB33
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร68 KiB18
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์595 KiB25
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก283 KiB21
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB22
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB15
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน46 KiB24
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์45 KiB21

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า


© Copyright 2017, All Rights Reserved : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด