ข่าวด่วน

คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
10241 KiB15
10335 KiB18
10452 KiB22
105-106314 KiB72
10736 KiB11
10837 KiB17
10941 KiB15
11038 KiB10
11167 KiB20
112-11495 KiB21
11567 KiB17
11639 KiB19
117-120381 KiB12
121-124381 KiB10
125-126381 KiB16
47-52768 KiB11
53-57348 KiB14
58-5984 KiB21
6045 KiB12
6170 KiB16
6238 KiB11
63-69429 KiB18
7058 KiB12
7148 KiB13
72-76244 KiB14
77-84214 KiB17
85-89226 KiB13
90-96474 KiB16
9741 KiB12
9842 KiB32
99-10038 KiB15
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.1 MiB21
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน300 KiB13
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.8 MiB21
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว308 KiB19
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MiB26
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร68 KiB11
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์595 KiB18
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก283 KiB14
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB17
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB10
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน46 KiB15
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์45 KiB12

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า


© Copyright 2017, All Rights Reserved : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด