ข่าวด่วน

คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
10241 KiB35
10335 KiB32
10452 KiB38
105-106314 KiB115
10736 KiB27
10837 KiB31
10941 KiB35
11038 KiB26
11167 KiB35
112-11495 KiB34
11567 KiB33
11639 KiB37
117-120381 KiB23
121-124381 KiB25
125-126381 KiB30
47-52768 KiB27
53-57348 KiB29
58-5984 KiB39
6045 KiB25
6170 KiB35
6238 KiB28
63-69429 KiB31
7058 KiB28
7148 KiB31
72-76244 KiB30
77-84214 KiB28
85-89226 KiB24
90-96474 KiB28
9741 KiB23
9842 KiB163
99-10038 KiB31
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.1 MiB42
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน300 KiB31
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.8 MiB41
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว308 KiB32
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MiB44
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร68 KiB24
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์595 KiB32
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก283 KiB33
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB32
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB22
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน46 KiB36
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์45 KiB29

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า


© Copyright 2017, All Rights Reserved : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด