คู่มือประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
10241 KiB10
10335 KiB14
10452 KiB17
105-106314 KiB32
10736 KiB7
10837 KiB12
10941 KiB9
11038 KiB7
11167 KiB17
112-11495 KiB16
11567 KiB13
11639 KiB14
117-120381 KiB7
121-124381 KiB6
125-126381 KiB13
47-52768 KiB4
53-57348 KiB8
58-5984 KiB17
6045 KiB6
6170 KiB11
6238 KiB6
63-69429 KiB13
7058 KiB6
7148 KiB9
72-76244 KiB9
77-84214 KiB13
85-89226 KiB8
90-96474 KiB12
9741 KiB8
9842 KiB16
99-10038 KiB12
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2.1 MiB17
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน300 KiB7
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)1.8 MiB15
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว308 KiB15
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ1.8 MiB19
คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสาร68 KiB6
คู่มือสำหรับประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์595 KiB13
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก283 KiB9
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB13
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์718 KiB4
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน46 KiB8
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์45 KiB9

ข้อมูลจะแสดงจำนวนทั้งหมด 100 รายการ/หน้า


© Copyright 2017, All Rights Reserved : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด