ข่าวด่วน

จากกรอบวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้าน ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยึดหลักปรัชญา “ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ”
๒. ด้านเศรษฐกิจ ยึดหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา “ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
๓. ด้านสังคม ยึดหลักปรัชญา “ประชาคมเข้มแข็ง เอื้ออาทรต่อกัน พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้”
๔. ด้านการเมือง การบริหาร ยึดหลักปรัชญา “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ก้าวหน้าในเทคโนโลยี ร่วมสร้างประชาธิปไตย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม”

ทั้งนี้เพื่อให้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นสัมฤทธิ์ผล จึงกำหนด ภารกิจ ที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ดังนี้

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการทำงานของท้องถิ่น
๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการเพื่อประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

ภารกิจหลักทั้ง ๖ ประการ ที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ
๑. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง
๒. ให้ประชาชนดำเนินชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และเอื้ออาทรต่อกัน
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตมีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีถ้วนหน้า และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนปลอดภัยจากยาเสพติด
๔. ดำเนินการให้เด็ก และคนชรา มีโอกาสทางสังคมที่ดี
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามวิถีทางประชาธิปไตย
๖. จัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


© Copyright 2017, All Rights Reserved : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด